polityka prywatności

Polityka Prywatności RODO

1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej określonych sformułowań:
Dane Osobowe – wszelkie gromadzone przez Administratora informacje dotyczące Użytkownika, umożliwiające jego zidentyfikowanie, 
Użytkownik (Klient) – osoba korzystająca ze strony www.amiopowiada.pl,
Serwis – strona www.amiopowiada.pl,
Sprzedawca (Administrator) – Anna Dobosz, działająca pod firmą: Anna Dobosz, Babianka 39, 21-200 Parczew.  NIP: 505-003-48-83; REGON: 361435675
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Anna Dobosz, działająca pod firmą: Anna Dobosz, Babianka 39, 21-200 Parczew.  NIP: 505-003-48-83; REGON: 361435675
4. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu tych danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem umowy.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (szczegółowe informacje dotyczące „plików cookies” znajdują w zakładce „Informacje o cookies”).
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
9. Użytkownikowi przysługuje wgląd do podanych przez niego Danych Osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania modyfikacji lub zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne uregulowania dotyczące polityki prywatności, zatem w przypadku korzystania przez Użytkownika z tych stron, Administrator zaleca zapoznanie się z ich polityką prywatności.
11. Podanie Danych Osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszystkie Dane Osobowe, które zostały przekazane Serwisowi, są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, Administrator nie będzie mógł zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji Serwisu – w tym również składania zamówień.
12. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Podmiotami zewnętrznymi, którym Administrator może udostępnić Dane Osobowe Użytkownika, są: podmioty związane z obsługą płatności oraz obsługą kurierską, wybrane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
13. Z chwilą przekazania Danych Osobowych Klienta zewnętrznym podmiotom współpracującym, podmioty te stają się Administratorem Danych Osobowych Użytkownika.
14. W celu zabezpieczenia Danych Osobowych Użytkowników, Administrator stosuje protokół SSL.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzania zmian może być: rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.
16. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: amiopowiada.sklep@gmail.pl lub telefonicznie pod nr: 661 622 49025 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po 25 maja 2018 roku. 

Poniżej zamieszczamy informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Anna Dobosz z siedzibą przy Babianka 39, 21-200 Parczew.  NIP: 505-003-48-83; REGON: 361435675, która może wyznaczyć osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą możliwy jest kontakt poprzez e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com .

Jakie i w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
W trybie art. 31 ust. . Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego www.amiopowiada.pl.
Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do:
Klientów – imię, nazwisko, adres zamieszkania , numer telefonu, adres mailowy
Użytkowników strony internetowej www.amiopowiada.pl – informacje zapisywane w plikach cookies
Cele powierzonych do przetwarzania danych osobowych to:
a) świadczenie usług elektronicznych oraz zawieranie umów sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b. RODO)
b) realizowania obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
c) analiza oraz prowadzenie statystyk (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Firmy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analizy wyników prowadzonej działalności
d) realizowanie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, czyli ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Firmy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kto może zostać odbiorcą Twoich danych osobowych?
a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT
b) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe
c) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi prawne
d) kurierzy oraz operatorzy pocztowi
e) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności
f) organy uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Firma nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Przez jaki okres możemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w następujących okresach czasowych:
a) dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, przez czas niezbędny do zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży
b) dane osobowe dla organów uprawnionych, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych?
– dostępu do swoich danych osobowych
– sprostowania swoich danych osobowych
– usunięcia swoich danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przenoszenia swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych osobowych
– przenoszenia swoich danych osobowych polegające na otrzymaniu danych i przesłania ich innemu administratorowi.
Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi, by wycofanie zgody odbyło się w formie pisemnej na adres: Babianka 39, 21-200 Parczew, lub elektronicznej na adres e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com.

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne, bo stanowi podstawę do świadczenia usług elektronicznych na Twoją rzecz, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania przez Ciebie swoich danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zawierania umów sprzedaży

POLITYKA „COOKIES”

www.amiopowiada.pl będący operatorem serwisu internetowego, jest podmiotem zamieszczającym na Waszym urządzeniu końcowym pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez partnerów lub inne podmioty zewnętrzne, współpracujące z nami. W związku z tym prosimy, byście zapoznali się z zasadami wykorzystania tych plików w „Polityce prywatności”, przyjętej przez te podmioty zewnętrzne.

Pliki cookies są to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym), z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych, z zastrzeżeniem, że dane te nie umożliwiają personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies.

W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies:

Własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich, znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook. Zarządzającym plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityka prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;

Sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej, przez czas określony – w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika;

Niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji, z których użytkownik chce skorzystać; funkcjonalne – nie są niezbędne do korzystania z serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu użytkownika i dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe – umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.

Cel zbierania i przechowywania plików cookies

Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny. Najczęściej używane są do tego, by zapamiętać dane, takie jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia, zapisać informacje niezbędne do działania koszyka internetowego; monitorować dostępność towarów; umożliwiać ustawianie funkcji i usług w serwisie; wyświetlać ostatnio przeglądane produkty w sklepie internetowym; dopasować zawartość produktów do preferencji użytkownika; wykorzystać narzędzia do komunikacji i płatności internetowych; integrować z portalem społecznościowym; wymieniać informacje z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępniać Wam informacje o usługach, produktach i funkcjach.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Jeżeli nie wyrażacie zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, możecie w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies, bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu.
Procedura usunięcia plików cookie w poszczególnych przeglądarkach:

  1. Chrome: W prawym górnym rogu należy kliknąć Więcej. Następnie wybrać Więcej narzędzi i Wyczyść dane przeglądania. U góry należy wybrać zakres czasowy. Aby usunąć wszystko – należy wybrać Od początku. Następnie zaznaczyć: Pliki cookie i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej a następnie Wyczyść dane.

  2. Firefox: W celu usunięcia ciasteczek jednej witryny należy nacisnąć przycisk Menu i wybrać Opcje. Następnie należy wybrać panel Prywatność i bezpieczeństwo i przejść do sekcji Historia. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox, należy wybrać opcję Będzie używał ustawień użytkownika. Następnie należy nacisnąć przycisk Wyświetl ciasteczka, zostanie wyświetlone okno Ciasteczka. W polu Szukaj należy wpisać nazwę witryny, której ciasteczka mają być usunięte. Zostaną wyświetlone ciasteczka, które pasują do kryteriów wyszukiwania. Z listy należy wybrać ciasteczka, które mają zostać usunięte i nacisnąć przycisk Usuń zaznaczone. W celu usunięcia wszystkich ciasteczek przechowywanych na komputerze należy otworzyć okno ciasteczek, zgodnie z powyższymi instrukcjami i użyć przycisku Usuń wszystkie ciasteczka lub należy wykonać następujące czynności: kliknąć przycisk Menu New Fx Menu , następnie Biblioteka, potem Historia. Kliknij Wyczyść historię przeglądania. Ustawić opcję Okres do wyczyszczenia na Wszystko, kliknąć strzałkę znajdującą się obok napisu Szczegóły, by rozwinąć listę elementów historii. Zaznaczyć element Ciasteczka i sprawdź czy inne elementy, których nie chcesz usunąć nie są zaznaczone. Nacisnąć przycisk Wyczyść teraz i zamknij okno Wyczyść całą historię.

  3.  Internet Explorer 8: należy wybrać przycisk Bezpieczeństwo, a następnie pozycję Usuń historię przeglądania. Należy zaznaczyć pole wyboru obok pozycji Pliki cookie. Należy wybrać pozycję Usuń.

  4. Internet Explorer 11: Należy wybrać przycisk Narzędzia, a następnie pozycję Opcje internetowe. Należy wybrać kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia pozycjęZaawansowane, a następnie zdecydować, czy ma być zezwolenie na pliki cookie, zablokowanie ich, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący plików cookie firmy Microsoft i innych firm.

  5. Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka > Nigdy nie akceptuj ciasteczek. Wszystkie ciasteczka są odrzucane.

  6. Safari: W menu należy wybrać polecenie Safari, następnie Preferencje, Prywatność a następnie wybraną czynność: Stałe blokowanie plików cookie: należy zaznaczyć Blokuj wszystkie cookie. By usunąć przechowywane pliki cookie i danych: należy kliknąć w Zarządzaj danymi witryn, zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć w Usuń lub Usuń wszystko. Usunięcie tych danych może zredukować śledzenie, ale może również spowodować wylogowanie z witryn internetowych lub zmienić ich zachowanie.

Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies, niektóre funkcje oferowane przez nasz serwis mogą nie działać, bądź działać nieprawidłowo.