regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.amiopowiada.pl
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od dnia 15 marca  2022 r.


Spis treści:
§ 1. Definicje pojęć
§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe
§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych
§ 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży – zasady
§ 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru
§ 6. Reklamacja
§ 7. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji
       i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
§ 8. Odstąpienie od umowy
      (dotyczy Konsumentów)
§9. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców
§ 10. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.amiopowiada.pl. Jeżeli w treści Regulaminu wyraźnie to wskazano, określone postanowienia Regulaminu obowiązują tylko i wyłącznie przedsiębiorców.

§ 1. Definicje pojęć
 

1. Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni, które wedle przepisów powszechnie obowiązującego prawa są uznane za wolne od pracy.
2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie www.amiopowiada.pl, stwarzający możliwość utworzenia konta Klienta.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorcą, w tym zakupów 
w sklepie internetowym Sprzedawcy, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług z dnia 15 marca 2022 roku.
6. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.amiopowiada.pl
7. Sprzedawca lub Usługodawca – Anna Dobosz, działająca pod firmą: Anna Dobosz, Babianka 39, 21-200 Parczew.  NIP: 505-003-48-83; REGON: 361435675
8. Klient lub Usługobiorca:
1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także inna osoba, która w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uprawniona jest do zawierania umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.amiopowiada.pl, w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, korzystający lub wyrażający wolę korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej www.amiopowiada.pl
9. Towar – wystawiona do sprzedaży i dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem formularza zamówienia, której celem jest nabycie przez Klienta za określoną cenę sprzedaży, dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Towaru.
11. Usługa Elektroniczna czyli Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, świadczona za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.amiopowiada.pl elektronicznego formularza, która umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, poprzez dookreślenie ze strony klienta warunków umowy sprzedaży, przez co należy rozumieć w szczególności: dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy oraz formy płatności.
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zmianami).
13. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zmianami).
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
15. Zamówienie – czynność polegająca na wprowadzeniu do systemu informatycznego, za pomocą dostępnego na stronie internetowej www.amiopowiada.pl formularza zamówienia, niezbędnych danych, stanowiąca oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, dotyczącej dostępnego na w/w stronie internetowej Towaru.
 

§ 2. Dane Sprzedawcy/Usługodawcy, administrator i dane osobowe

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym: www.amiopowiada.pl prowadzony jest przez Annę Dobosz, działającą pod firmą: Anna Dobosz, Babianka 39, 21-200 Parczew. NIP: 505-003-48-83; REGON: 361435675; e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com, telefon: 661 622 490 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Usługodawca/Sprzedawca.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania i realizacji z Klientami Umów Sprzedaży oraz w celu korzystania przez Usługobiorców z usług dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zakres niezbędnych danych do zawarcia danej umowy określa Regulamin oraz aktualne informacje na stronie Sklepu Internetowego.
4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w chwili rejestracji danych Klienta w Usłudze Elektronicznej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak podania przez Klienta, przy określonym w Regulaminie rodzaju usług lub czynnościach zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędnych i każdorazowo wskazanych na stronie internetowej danych osobowych, będzie powodować brak możliwości skorzystania przez Klienta z niektórych usług oraz brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy przetwarzane są zgodnie z jego wolą, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
8. Uprawnienia określone w ust. 7 realizuje się w szczególności:
1) w formie pisemnej, poprzez wystosowanie odpowiedniego pisma do administratora, na adres: Babianka 39, 21-200 Parczew.
2) w formie elektronicznej, poprzez wystosowanie do administratora wiadomości o odpowiedniej treści, na adres: amiopowiada.sklep@gmail.com
9. W celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz korzystania przez Klientów/Usługobiorców z Usług Elektronicznych, Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie niezbędnych danych osobowych poniżej wskazanym odbiorcom, w przypadkach poniżej określonych:
1) przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który świadczy usługi przewozowe na rzecz Sprzedawcy – w przypadku skorzystania przez Klienta ze sposobu dostawy Towaru za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej;
2) podmiotowi obsługującemu elektroniczny system płatności Sklepu Internetowego – w przypadku skorzystania przez Klienta z elektronicznych form płatności, dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 3. Zasady korzystania z usług elektronicznych
 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne wymienione w § 1 ust. 11 Regulaminu, z których korzystanie jest możliwe przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies)
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą rezygnacji (odstąpienia) od składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia  następuje poprzez:
1) wybranie („kliknięcie”)  na stronie Sklepu Internetowego pola „dodaj do koszyka”;
2) dokonanie wyboru formy dostawy oraz płatności i wybranie pola „Do kasy”;
3) wypełnienie Formularza Zamówienia
4) wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego pola „Dalej”
5) wybranie („kliknięcie”) na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam i płacę”
6) dokonanie płatności w wybranej formie.
4. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres/siedziba (ulica, numer domu lub numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, region), numer telefonu kontaktowego, a także danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Towaru, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest również podanie NIP.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do:
1) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;
3) poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób.
6. Usługobiorcy zabrania się:
1) dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Rezygnacji z korzystania z usługi Formularz Zamówienia, z uwagi na jej charakter (korzysta się z niej jedynie w chwili składania zamówienia), dokonuje się poprzez zaniechanie, tj. odstąpienie od podania danych w elektronicznym formularzu tej usługi, a tym samym rezygnację z zawarcia Umowy Sprzedaży.

8 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Towaru, którą uregulowano odrębnie w § 6 Regulaminu), składa się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: amiopowiada.sklep@gmail.com bądź w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Babianka 39, 21-200 Parczew.
9. Rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 § 4. Zamówienie, Umowa sprzedaży – zasady

1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego w Sklepie Internetowym, za pomocą dostępnego tam Formularza Zamówienia.
2. Formularz Zamówienia dostępny jest bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego.
3. Po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Zamówienia niezbędnych danych oraz po dookreśleniu przedmiotu Umowy Sprzedaży, dokonaniu wyboru formy płatności i formy doręczenia, a następnie ich zatwierdzeniu oraz po zapoznaniu się z Regulaminem i dokonaniu akceptacji jego treści, złożone zostaje Zamówienie.
4. Przez złożenie zamówienia Klient składa oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży dostępnego w Sklepie Internetowym Towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, przyjmując je do realizacji, co następuje poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która powinna zawierać co najmniej oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające:
1) prawidłowość złożenia Zamówienia;
2) dokonanie płatności (w przypadku braku płatności podana zostanie informacja. 
o konieczności dokonania płatności);
3) przyjęcie zamówienia do realizacji;
4) zawarcie Umowy Sprzedaży.
6. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Cena dostępnego i widocznego w Sklepie Internetowym Towaru, wskazana jest w walucie polskiej (złoty polski) oraz zawiera podatki w aktualnie obowiązujących stawkach.
8. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 7 powyżej, zostanie powiększona o opłaty należne z tytułu wybranej przez Klienta formy dostawy, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Sklepu Internetowego.
9. O ostatecznej cenie zamówienia (kwocie do zapłaty), Klient będzie informowany na bieżąco podczas składania zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
10. Kwota pieniężna, stanowiąca cenę sprzedaży, powinna być uiszczona przez Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
11. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient otrzymuje poprzez przesłanie na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości, o której mowa ust. 5 niniejszego paragrafu.
12. W przypadku niedostępności danego Towaru, na stronie Sklepu Internetowego, przy jego opisie, zamieszczona zostanie stosowna informacja.
13. W przypadku zamieszczenia informacji o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, o fakcie tym Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy, a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie uiszczoną kwotę, nie później niż w terminie 21 dni.
14. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, a także wycofywania Towarów z oferty i wprowadzania nowych.
16. Uprawnienie z ust. 15 niniejszego paragrafu nie wpływa na ceny Towarów, co do których Zamówienie złożone zostało przed wejściem w życie zmiany cen.

§ 5. Formy płatności, sposoby i koszty przesyłki oraz odbioru

1. Zapłata należności pieniężnej na rzecz Sprzedawcy z tytułu Umowy Sprzedaży, może być dokonana za pomocą takich form płatności, jak:
1) szybkie przelewy
2) przelew tradycyjny;
3) karta płatnicza;
Operatorem kart płatniczych jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
2. Jeżeli Klient dokonuje wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. 2, płatności dokonuje się poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer Klient otrzyma w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 5.
3. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar do miejsca (na adres) wskazanego przez Klienta, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie, dostarczenie Towaru do Klienta jest odpłatne. Informacje o aktualnych cenach poszczególnych form wysyłki oraz informacje o  możliwych formach płatności, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego i widoczne są podczas składania zamówienia przez Klienta.
5. Sposoby dostarczenia, wysyłki i odbioru zamówionego Towaru: przesyłka kurierska
6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 21 dni Roboczych. Sprzedawca przewiduje możliwość wystąpienia opóźnienia w doręczeniu Towaru albo niemożności jego doręczenia w przypadku podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
7. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób: termin dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy

§ 6. Reklamacja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do takiego ustalenia procesu sprzedaży, ażeby zakupywany przez Klienta Towar był zgodny z zawartą Umową Sprzedaży oraz posiadał właściwości i cechy, o których Sprzedawca informował Kupującego.
2. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z zawartą umową, w szczególności nie ma cech lub właściwości które, według dostarczonych przez Sprzedawcę informacji, powinien posiadać, Klientowi przysługuje uprawnienie do wniesienia reklamacji do Sprzedawcy.
3. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej, na adres Babianka 39, 21-200 Parczew lub;
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com
3). Do ważnego złożenia reklamacji nie jest konieczne zachowanie szczególnych wymogów formalnych, niemniej proces rozpoznania reklamacji przyspieszy wskazanie przez Klienta istotnych informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, takich jak:
1) charakter bądź rodzaj wady lub innej okoliczności, powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
2) datę wykrycia wady lub innej okoliczności, powodującej niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży;
3) oczekiwania klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji – np. czy klient żąda wymiany Towaru na inny egzemplarz lub korzysta z innych uprawnień wynikających z rękojmi za wady;
4) dane kontaktowe osoby składającej reklamację (adres, telefon, e-mail).
5. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta.
6. Jeżeli w złożonej reklamacji Klient domaga się wymiany Towaru na inny egzemplarz (lub egzemplarze) bądź korzysta z innych uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, które wiążą się z obowiązkiem zwrotu Towaru Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest przesłać przedmiot reklamacji na koszt Sprzedawcy, na adres: Babianka 39, 21-200 Parczew.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 7. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego, będącym Konsumentem, a Sprzedawcą, niezależnie od procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie oraz innych dostępnych, a prawem przewidzianych środków związanych z dochodzeniem roszczeń, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych:
1) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
3) organizacji społecznych, które z uwagi na swe cele określone w statucie, zajmują się ochroną praw konsumentów, np. w oddziałach Federacji Konsumentów, znajdujących się na terenie całej Polski (informacje o tej organizacji dostępne są pod adresem internetowym: http://www.federacja-konsumentow.org.pl);
4) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej –  w zależności od wyboru Klienta.
3. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, można uzyskać również na stronach internetowych, pod wskazanymi poniżej adresami:
http://polubowne.uokik.gov.pl/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
file:///C:/Users/DELL/Downloads/uokik_system_pozasadowego_rozwiazywania_sporow_po_20170119_pytania_i_odpowiedzi%20(1).pdf
www.ihlublin.pl.
4. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zmianami), podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedawcy, jest: Inspekcja Handlowa, Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin, Województwo Lubelskie, strona internetowa: www.ihlublin.pl, adres e-mail: ihlublin@lublin.uw.gov.pl.
5. Niezależnie od procedur wskazanych powyżej, Klient będący konsumentem uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona internetowa: http://spsk.wiih.org.pl/.
6. Pomoc prawna, jaką Klient – Konsument może uzyskać u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak: Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, świadczona jest bezpłatnie.
7. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:
1) pod numerami Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora;
2) w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną, pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 8. Odstąpienie od umowy
(dotyczy Konsumentów)

1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli dokonując zakupów w Sklepie Internetowym), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) kosztów dodatkowych, które wynikają  z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (m.in. koszt opakowania, przesyłki).
2. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór udostępniono na stronie Sklepu Internetowego, przesyłając je:
1) w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Babianka 39, 21-200 Parczew lub
2) w formie elektronicznej na adres e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com
5. Skorzystanie przez Klienta z formularza, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie jest konieczne – wystarczy, aby ze złożonego przez Klienta oświadczenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) jasno wynikała wola odstąpienia od umowy.
6. W przypadku gdy Sprzedawca dostarcza Towar do Klienta (np. za pośrednictwem przewoźnika), termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży liczony jest od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez niego osoba wejdzie w posiadanie Towaru.
7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru, za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
8. Zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem płatności, Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie oświadczył, że wyraża zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9.  W sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem dokonał płatności za pomocą karty płatniczej, zwrotu płatności dokonuje się na rachunek karty, której użyto do wykonania płatności.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument podczas składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
13. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem, na adres Sprzedawcy: Babianka 39, 21-200 Parczew.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 
§ 9. Postanowienia skierowane wyłącznie do przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie przedsiębiorców i nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.
2. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w dostawie przesyłki.
5. Przed odbiorem przesyłki, czy to odebranej osobiście czy też dostarczanej przez przewoźnika, Klient zobowiązany jest do jej zbadania, w szczególności do ustalenia czy:
1) zewnętrzne opakowanie i zastosowane zabezpieczenia nie zostały naruszone;
2) zwartość przesyłki lub Zakupiony Towar odbierany osobiście są zgodne z Umową Sprzedaży;
3) czy dostarczony Towar nie jest uszkodzony.
6. Wyłącznie na Kliencie spoczywa obowiązek ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za ewentualne uszkodzenie przesyłki lub naruszenie jej struktury, czy też dostarczenie pustej (bez zawartości) lub niekompletnej przesyłki.
7. W przypadku gdy Klient zadeklarował osobisty odbiór Towaru, zobowiązany jest on do zbadania, czy Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z Umową Sprzedaży. W przypadku zaniechania sprawdzenia Towaru przy odbiorze lub uczynienia tego bez należytej staranności, Klient ponosi wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
9. Odstąpienie może być dokonane w dowolnej formie, byle by z jego treści jasno wynikała wola odstąpienia od danej Umowy.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do podania przyczyn odstąpienia od Umowy, a skorzystanie przez Sprzedawcę z tej instytucji nie rodzi dla Klienta żadnych roszczeń względem Sprzedawcy, czy też innego rodzaju uprawnień.
11. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie danej Usługi lub Usług Elektronicznych, bez wypowiedzenia i bez podania przyczyny.
12. Sprzedawca zastrzega, że ponosi odpowiedzialność względem Klienta tylko i wyłącznie do wysokości zapłaconej przez niego ceny, wliczając w to koszty dostawy.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wszelkie wady jest wyłączona.
15. W razie zaistnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, Sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

§ 10. Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

1. Usługodawca zastrzega dla siebie uprawnienie do dokonania zmian Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnych przyczyn, przez co rozumieć należy w szczególności:
1) zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) zmiany sposobów i form płatności oraz dostaw Towarów w Sklepie Internetowym;
3) decyzji lub innego orzeczenia ustanowionych prawem: organów, instytucji lub władz Rzeczypospolitej Polskiej.
3. O zmianie Regulaminu, Sprzedawca/Usługodawca powiadomi Klienta na co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą w taki sposób, ażeby Klient miał możliwość zapoznać się z treścią takiej informacji.
4. W związku ze zmianą Regulaminu, Klientowi/Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony.
5. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta/Usługobiorcy o zmianie. Wypowiedzenie może zostać dokonane:
1) w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Babianka 39, 21-200 Parczew

2) w formie elektronicznej na adres e-mail: amiopowiada.sklep@gmail.com
6. Jeżeli Klient/Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział Umowy w sposób określony w ust. 4 przyjmuje się, że zaakceptował treść Regulaminu.
7. Jeżeli zmiana Regulaminu miałaby powodować dla Klienta/Usługobiorcy, który jest Konsumentem, zwiększenie opłat lub powstanie dodatkowych opłat, Klientowi takiemu przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy.
8. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu, tj. sprzed zmiany.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w stosunku do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022.